Cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Tên thủ tục:

Cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực:

Bản quyền tác giả

Cơ quan thực hiện:

Cục Bản quyền tác giả. Địa chỉ: số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.38236908; Fax: 04.38432630

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân yêu cầu cấp Thẻ giám định viên mà chưa có bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm thông báo về việc chấp nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối chấp nhận hồ sơ, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra nghiệp vụ giám định trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

- Kết quả kiểm tra nghiệp vụ giám định được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Bản quyền tác giả. Cục Bản quyền tác giả xác nhận kết quả cho người đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định (mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TTBVHTTDL);

2. Sơ yếu lý lịch của người đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

3. Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học;

4. Văn bản yêu cầu được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định (đối với đối tượng được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL);

5. Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về quá trình thực tế hoạt động chuyên môn liên quan đến chuyên ngành giám định từ 05 (năm) năm liên tục trở lên hoặc từ 15 (mười lăm) năm liên tục trở lên (đối với đối tượng yêu cầu miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL);

6. Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe;

7. 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Bản quyền tác giả.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản xác nhận.

Phí, lệ phí:

- Phí: không.

- Lệ phí: không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định (mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TTBVHTTDL)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

- Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định (mẫu Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TTBVHTTDL) To_khai_5.docx
Sơ yếu lý lịch của người đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học.
Văn bản yêu cầu được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định (đối với đối tượng được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL)
Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về quá trình thực tế hoạt động chuyên môn liên quan đến chuyên ngành giám định từ 05 (năm) năm liên tục trở lên hoặc từ 15 (mười lăm) năm liên tục trở lên (đối với đối tượng yêu cầu miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL)
Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe
02 ảnh màu cỡ 3x4 cm