Cấp giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Tên thủ tục:

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực:

Bản quyền tác giả

Cơ quan thực hiện:

Cục Bản quyền tác giả. Địa chỉ: số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.38236908; Fax: 04.38432630

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là Giấy chứng nhận tổ chức giám định) nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định tới Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016);

2. Bản sao (có chứng thực) giấy đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

3. Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm vệc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Bản quyền tác giả.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng  nhận

Phí, lệ phí:

- Phí: không.

- Lệ phí: không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có ít nhất một giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan;

2. Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc;

3. Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2006;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009. Có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2010;

- Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu Trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Có hiệu lực thi hành ngày 17 tháng 10 năm 2006;

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Có hiệu lực thi hành ngày 21 tháng 02 năm 2006;

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Có hiệu lực thi hành ngày 20 tháng 02 năm 2011;

- Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016) To_khai_7.docx
Bản sao (có chứng thực) giấy đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm vệc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức.