Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Tên thủ tục:

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực:

Bản quyền tác giả

Cơ quan thực hiện:

Cục Bản quyền tác giả. Địa chỉ: số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 04.38236908; Fax: 04.38432630

Trình tự thực hiện:

- Trong trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan bị mất, hư hỏng hoặc có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận, tổ chức giám định nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định tới Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị hư hỏng. Trường hợp có sự thay đổi về thông tin phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh sự thay đổi đó và nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định. Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL);

(2) Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức (trong trường hợp có sự thay đổi so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã được cấp).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Bản quyền tác giả.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy Chứng nhận.

Phí, lệ phí:

- Phí: không.

- Lệ phí: không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2013.

- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL) To_khai_9.docx
Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức (trong trường hợp có sự thay đổi so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã được cấp).