Thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

 

Tên thủ tục hành chính

Thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Lĩnh vực

Quảng cáo

Cơ quan thực hiện

Cục Văn hóa cơ sở. Địa chỉ: Số 51, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.38251677

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo trong các trường hợp dưới đây gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng đồng thời gửi yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Văn hóa cơ sở:

+ Sản phẩm quảng cáo có nội dung liên quan đến quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật Quảng cáo;

+ Sản phẩm quảng cáo bị người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo từ chối thực hiện do không đảm bảo về tính hợp pháp của sản phẩm quảng cáo;

+ Có ý kiến khác nhau về nội dung sản phẩm quảng cáo giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Văn hóa cơ sở có văn bản gửi tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ sản phẩm quảng cáo phù hợp hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tuyến hồ sơ qua mạng, đồng thời gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Văn hóa cơ sở.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo.

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

Thời hạn giải quyết

14 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản thẩm định.

Phí, lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn đề nghị thẩm định sản phẩm quảng cáo. Don_de_nghi_2.doc