Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

 

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Lĩnh vực

Mỹ thuật

Cơ quan thực hiện

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật trong các trường hợp dưới đây gửi trực tuyến 01 bộ hồ sơ thông báo đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Cổng thông tin điện tử chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi:

+ Thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô toàn quốc;

+ Thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô khu vực.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời, trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Đăng ký trực tuyến và gửi kèm theo file thành phần hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi;

(2) Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thoả thuận giữa các bên.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản trả lời.

Phí, lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi
Văn bản thoả thuận giữa các bên trong trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế