Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="648" style="width:485.75pt;border-collapse:collapse;border:none">
<tbody><tr>
<td width="192" style="width:144pt;border:1pt solid windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><b><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Tên thủ tục hành chính</span></b><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-top-width:1pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-style:solid solid solid none;border-top-color:windowtext;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><b><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm
nhiếp ảnh nhập khẩu</span></b><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Lĩnh vực</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Văn hóa</span><span lang="EN-US" style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Cơ quan thực hiện</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span lang="EN-US" style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm</span><span lang="EN-US" style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Trình tự thực hiện</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">- Thương nhân ở Trung ương đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình,
mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp
hoặc qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ
chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho Thương
nhân đề nghị bổ sung đầy đủ hồ sơ hợp lệ. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ
quan có thẩm quyền có văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm
nhập khẩu. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, cơ quan có thẩm
quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm là cơ sở để Thương nhân làm thủ tục
nhập khẩu tại hải quan.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Cách thức thực hiện</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Thành phần, số lượng hồ sơ</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">- Thành phần hồ sơ:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">(1) Đơn đề nghị của Thương nhân nhập khẩu (Mẫu 02 tại Phụ lục II ban hành
theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán
hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">(2) Hình ảnh tác phẩm nhập khẩu, nêu rõ chất liệu, kích thước, nguồn gốc
của tác phẩm;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">(3) Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hoặc tài liệu chứng minh tác phẩm
được chủ sở hữu hoặc người sở hữu quyền cho phép nhập khẩu.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Thời hạn giải quyết</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Cá nhân, tổ chức.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Kết quả thực hiện thủ tục hành chính</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Văn bản phê duyệt</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Phí, lệ phí</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.</span><span lang="EN-US" style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Không</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Đơn đề nghị của Thương nhân nhập khẩu (Mẫu 02 tại Phụ lục II ban hành
theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán
hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192" style="width:144pt;border-right-width:1pt;border-bottom-width:1pt;border-left-width:1pt;border-style:none solid solid;border-right-color:windowtext;border-bottom-color:windowtext;border-left-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính</span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></p>
</td>
<td width="456" style="width:341.75pt;border-style:none solid solid none;border-bottom-width:1pt;border-bottom-color:windowtext;border-right-width:1pt;border-right-color:windowtext;padding:0cm 5.4pt">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span style="font-size:13pt;color:rgb(0,0,102)">Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán
hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01/3/2015.</span><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><span style="font-size:9pt;font-family:Arial,sans-serif"></span></font></span></p><span class="HOEnZb"><font color="#888888">
</font></span></td></tr></tbody></table>

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn đề nghị của Thương nhân nhập khẩu (Mẫu 02 tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Hình ảnh tác phẩm nhập khẩu, nêu rõ chất liệu, kích thước, nguồn gốc của tác phẩm;
Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hoặc tài liệu chứng minh tác phẩm được chủ sở hữu hoặc người sở hữu quyền cho phép nhập khẩu.