Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề

Lĩnh vực

Điện ảnh

Cơ quan thực hiện

Cục Điện ảnh 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức có nhu cầu tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề khai báo, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện 01 bản phim dự kiến chiếu đến Cục Điện ảnh.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Khai báo, nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ VHTTDL và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện bản phim dự kiến chiếu đến Cục Điện ảnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011).

(2) Điều lệ liên hoan phim.

(3) Bản phim dự kiến chiếu (định dạng DVD, file MP4,...)

(4) Tóm tắt phim, thời lượng phim

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Ủy quyền cho Cục Điện ảnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điện ảnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định

Phí, lệ phí

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Đơn đề nghị cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 ngày 6 tháng 2009. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009.  Có hiệu lực từ ngày 07/7/2010.

- Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2011.

- Quyết định số 36/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 21/5/2008.

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn đề nghị (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011)
Điều lệ liên hoan phim
Bản phim dự kiến chiếu (định dạng DVD, file MP4,...)
Tóm tắt phim, thời lượng phim