Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

 

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục tiếp nhận thông báo của chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Lĩnh vực

Quảng cáo

Cơ quan thực hiện

Cục Văn hóa cơ sở

Trình tự thực hiện

Chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam gửi thông báo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện quảng cáo về các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam được ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo;

- Ngành nghề kinh doanh chính của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam được ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến, hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo.

- Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo để biết theo dõi.

Phí, lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.