Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao

Tên thủ tục:

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao

Lĩnh vực:

Thể dục Thể thao

Cơ quan thực hiện:

Tổng cục Thể dục thể thao hoặc ủy quyền cho Liên đoàn thể thao quốc gia

Trình tự thực hiện:

- Tổng cục Thể dục thể thao ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài hoặc ủy quyền cho Liên đoàn thể thao quốc gia ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban trọng tài.

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);

2. Điều lệ giải thể thao;

3. Danh sách ban tổ chức giải thể thao;

4. Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;

5. Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải. 

- Số lượng hồ sơ: 

Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định thành phần, số lượng hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thể dục thể thao hoặc ủy quyền cho Liên đoàn thể thao quốc gia.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thể dục thể thao.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Don_de_nghi_4.doc
Điều lệ giải thể thao.
Danh sách ban tổ chức giải thể thao.
Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao.
Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.