Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

Tên thủ tục:

Công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia

Lĩnh vực:

Thể dục Thể thao

Cơ quan thực hiện:

Tổng cục Thể dục thể thao

Trình tự thực hiện:

Tổng cục Thể dục thể thao tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia.

Trong thời hạn 17 (mười bẩy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội thể thao quốc gia; trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Tổ chức gửi hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gửi 01 bộ gốc qua đường Bưu điện đến Tổng cục Thể dục thể thao để đối chiếu, nhận kết quả.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp.

(2) Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

17 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thể dục thể thao.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận.

Phí, lệ phí:

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không quy định.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội theo Thông tư 03/2013/TT-BNV.

- Mẫu danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội theo tiết b khoản 4 Điều 6 NĐ 45/2010/NĐ-CP.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2010.

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012.

- Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia. Có hiệu lực từ ngày 01/3/2013.

 

Tên tài liệuBiểu mẫu
Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp. Don_xin_cong_nhan.doc
Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập hội: Họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn. Mau_trich_ngang_danh_sach.xls