Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
THÔNG TIN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG:
HỒ SƠ KÈM THEO
TT Tên văn bản Đính kèm file
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể
Chọn file... Thay đổi ×
2 Đề án nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể
Chọn file... Thay đổi ×