Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
THÔNG TIN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG:
HỒ SƠ KÈM THEO
TT Tên văn bản Đính kèm file
1 Đơn đề nghị
Chọn file... Thay đổi ×
2 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Chọn file... Thay đổi ×
3 Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Chọn file... Thay đổi ×