Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
THÔNG TIN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG:
HỒ SƠ KÈM THEO
TT Tên văn bản Đính kèm file
1 Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
Chọn file... Thay đổi ×
2
Chọn file... Thay đổi ×
3 Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;
Chọn file... Thay đổi ×
4
Chọn file... Thay đổi ×
5
Chọn file... Thay đổi ×
6
Chọn file... Thay đổi ×
7
Chọn file... Thay đổi ×
8
Chọn file... Thay đổi ×
9 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
Chọn file... Thay đổi ×