Bước 1: Nhập thông tin liên hệ
Bước 2: Nhập nội dung hồ sơ
THÔNG TIN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG:
HỒ SƠ KÈM THEO
TT Tên văn bản Đính kèm file
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008)
Chọn file... Thay đổi ×
2 Giấy chứng nhận bản quyền phim bản tiếng Việt và bản tiếng Anh có đóng dấu.
Chọn file... Thay đổi ×
3 Sao y bản chính Giấy đăng ký kinh doanh trong trường hợp Doanh nghiệp lần đầu đăng ký duyệt phim.
Chọn file... Thay đổi ×