Giới thiệu Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có địa chỉ truy cập http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn. Cổng dịch vụ công trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp công khai thông tin và tạo môi trường giao tiếp, cung ứng dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và xã hội. Cổng dịch vụ công được thiết kế, tích hợp đa dạng hệ thống. Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp công cụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua môi trường internet thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến còn cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình, đồng thời qua đó tạo thành công cụ để giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, tài khoản này sử dụng vĩnh viễn cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến để khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ trong quá trình cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dịch vụ công trực tuyến là công cụ công khai, minh bạch trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dịch vụ công trực tuyến là một khẳng định mạnh mẽ lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với thông điệp xây dựng một chính quyền phục vụ xã hội tốt nhất.

Dễ sử dụng, thuận tiện trong việc theo dõi tình trạng hồ sơ, chặt chẽ trong công tác theo dõi, giám sát tiến trình hồ sơ, phục vụ tốt nhất cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức đó là mục tiêu mà Cổng dịch vụ công trực tuyến đang hướng tới. Hy vong, cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến sẽ đạt được mục tiêu đề ra trở thành một phương thức hiện đại trong quá trình cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.
Các dịch vụ công mức độ 1 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tra cứu tại http://bvhttdl.gov.vn/vn/cai-cach-hc/index.html.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Các dịch vụ công mức độ 2 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tra cứu tại http://bvhttdl.gov.vn/vn/cai-cach-hc/index.html.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Các dịch vụ công mức độ 3 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể đăng ký tại http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/Public/Views/DanhMucTTHC.aspx.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.