Công dân điền mã phiếu biên nhận được gửi qua đường email để biết trạng thái hồ sơ của mình hoặc bổ sung hồ sơ