BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thống kê xử lý hồ sơ năm 2023

Hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận

1,515

Hồ sơ được tiếp nhận

1,964

Dịch vụ công mức độ 3,4

67

Hồ sơ trực tuyến đã giải quyết

1,396

Hồ sơ trực tuyến giải quyết đúng hạn

1,347

Hồ sơ trực tuyến giải quyết trễ hạn

49

Số lượng hồ sơ đúng hạn, trễ hạn

Năm2023
...

Tình hình xử lý hồ sơ theo đơn vị

Năm2023

Tình hình xử lý hồ sơ theo lĩnh vực

Năm2023