Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ VHTTDL năm 2017

Sáng ngày 08/03, tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã chủ trì buổi báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ năm 2018.

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Thái Bình báo cáo, trong năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Bộ VHTTDL thực hiện luôn bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao gồm 7 lĩnh vực/nội dung với 36 nhiệm vụ và 57 hoạt động.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của Bộ VHTTDL đạt 80,57 điểm, trong đó điểm thẩm định của Hội đồng thẩm định là 50/62 điểm, điểm đánh giá tác động của CCHC là 31,57/38 điểm, xếp thứ 7/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, thuộc nhóm thứ nhất, gồm 09 Bộ đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%.

Tính đến ngày 19/12/2017, đã có 09 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ được ban hành gồm 01 Luật, 03 nghị định, 05 thông tư; công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ (207 thủ tục hành chính); rà soát, đánh giá 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội và gia đình; phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Song song với đó, Bộ VHTTDL cũng đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ theo yêu cầu của Chính phủ đối với các Bộ và địa phương trên các mặt cung cấp thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và hoàn thiện gửi Bộ Nội vụ báo cáo về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2017.

Bước sang năm 2018, Bộ VHTTDL đặt nhiệm vụ tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, của lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác CCHC của Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ; kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ và một số Sở VHTTDL, Sở VH và TT và Sở Du lịch; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức CCHC ở trong, ngoài nước và xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhấn mạnh, việc CCHC là một vấn đề quan trọng được ban lãnh đạo Bộ VHTTDL thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu. Thứ trưởng yêu cầu cần nhanh chóng rà soát và đưa ra các con số cụ thể trong việc CCHC./.

Đăng Huy