Thế nào là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3?

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các dịch vụ công mức độ 3 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể đăng ký tại http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/Public/Views/DanhMucTTHC.aspx.