Thống kê của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch và các đơn vị trực thuộc
Bộ Văn Hóa đã giải quyết
98%
hồ sơ đúng hạn
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)